Sunday, 01/11/2020 - 06:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Việt Ân

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) trong trường học

                                                                                                          QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) trong trường học   

             

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT ẤN

 

 Căn cứ Công điện  số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Công văn  số 128/CV-SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện Đại Từ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của Đảng ủy xã Na Mao về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 02/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

Xét yêu cầu, nhiệm vụ công tác,

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) trong trường học

                      

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT ẤN

 

 Căn cứ Công điện  số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Công văn  số 128/CV-SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện Đại Từ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 31/01/2020 của Đảng ủy xã Na Mao về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

 Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT ngày 02/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học;

Xét yêu cầu, nhiệm vụ công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) trong trường Tiểu học Việt Ấn gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban chỉ đạo:

Bà Nguyễn Thị Toàn - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường;

2. Các Phó Ban chỉ đạo:

- Bà Lương Thị Kim Hoa - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Ấn, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo;

- Bà Trịnh Thị Loan - Chủ tịch công đoàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo;

3. Các ủy viên:

- Ông Hoàng Văn Lực - Giáo viên - Tổng PT Đội;

- Bà  Nguyễn Thị Thu Thủy - Giáo viên - Bí thư chi đoàn;

- Bà Vũ Thị Thu - Giáo viên - Trưởng ban TTND;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc - Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1;

- Bà Ninh Thị Nga - Giáo viên - Tổ trưởng tổ 2;

- Bà Ôn Thị Nội - NV y tế - Tổ trưởng tổ Văn phòng;

- Bà Hoàng Thị Tho - Giáo viên - Tổ phó tổ 2;

- Ông Vũ Quốc Hùng - Kế toán - Tổ phó tổ Văn phòng;

- Ông  Lâm Xuân Thủy - Nhân viên bảo vệ nhà trường. 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona mới (nCoV) tại Trường Tiểu học Việt Ấn cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Trường Tiểu học Việt Ấn.

- Thường xuyên, nắm bắt kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Sở GDĐT Thái Nguyên, UBND huyện Đại Từ; Phòng GDĐT Đại Từ; UBND xã Na Mao, chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND xã.

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương, với các đơn vị và cơ sơ giáo dục trên địa bàn xã.

2. Tổ chức thực hiện; đôn đốc, giám sát tiến độ, tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona gây ra tại nhà trường.     Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

 Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và tự kết thúc khi Ban Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GDĐT Đại Từ (báo cáo);

- Đảng ủy, UBND xã Na Mao (báo cáo);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu: VT.

 

                                                                                                                                          Nguyễn Thị Toàn

 

 

 

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG VI RÚT nCov GÂY RA

          (Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-THVA ngày 02/02/2020 của HT  Trường TH Việt Ấn)

 

1. Đ/c Nguyễn Thị Toàn - BTCB - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo

- Lãnh đạo điều hành chung các hoạt động của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ  đạo. Ủy quyền cho Phó trưởng ban chỉ đạo giải quyết các công việc khi Trưởng ban chỉ đạo vắng mặt.

- Thay mặt Ban chỉ đạo báo cáo và tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo xã Na Mao về các nội dung phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường và địa phương.

- Triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV tới toàn thể CB, GV, NV, HS trong nhà trường. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra.

2. Đ/c Lương Thị Kim Hoa – Phó BTCB – Phó hiệu trưởng – Phó trưởng BCĐ

- Giúp Trưởng BCĐ điều hành hoạt động của BCĐ; thay mặt Trưởng BCĐ khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì các cuộc họp của BCĐ khi được ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV đồng thời tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tình hình dịch bệnh virus Corona hiện nay. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong việc triển khai và thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường.

3. Đ/c Trịnh Thị Loan - Chủ tịch công đoàn - Tổ phó tổ 1 - Phó trưởng ban chỉ đạo

- Giúp Trưởng BCĐ điều hành hoạt động của BCĐ; thay mặt Trưởng BCĐ khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì các cuộc họp của BCĐ khi được ủy quyền.

- Giúp Trưởng BCĐ xây dựng nội dung hoạt động cụ thể của BCĐ; phê duyệt các báo cáo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ với BCĐ phòng chống dịch bệnh nCoV của nhà trường để kịp thời tham mưu đề xuất với BCĐ các giải pháp nội dung về phòng, chống dịch bệnh nCoV. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh nCoV trong nhà trường.

4. Đồng chí Hoàng Văn Lực – Tổng phụ trách Đội

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc GVCN, GV bộ môn nhắc nhở học sinh cách phòng, chống dịch bệnh nCoV, chuẩn bị tài liệu tập huấn cho đội tuyên truyền Măng non của nhà trường phát các bản tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở CB,GV,NV, HS thường xuyên vệ sinh khuôn viên nhà trường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn.

5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Bí thư chi đoàn

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc GVCN, GV bộ môn thực hiện tốt các nội dung trong công tác về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Chỉ đạo các Đ/c đoàn viên trong chi đoàn thường xuyên chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường đảm bảo môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

6. Đ/c Vũ Thị Thu – Trưởng ban TTND

Chịu trách nhiệm  theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh, phụ huynh học sinh trong nhà trường để nhà trường nắm bắt đầy đủ các thông tin.

7. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc- Tổ trưởng tổ 1

Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện tốt các nội dung trong công tác về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Kiểm tra việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch, việc giao bài tập về nhà cho học sinh ôn tập của GVCN, GV bộ môn của các thành viên trong tổ mình phụ trách và báo cáo trực tiếp với BGH nhà trường để nhà trường nắm bắt đầy đủ các thông tin.

8. Đ/c Ninh Thị Nga- Tổ trưởng tổ 2

Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện tốt các nội dung trong công tác về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Kiểm tra việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch, việc giao bài tập về nhà cho học sinh ôn tập của GVCN, GV bộ môn của các thành viên trong tổ mình phụ trách và báo cáo trực tiếp với BGH nhà trường để nhà trường nắm bắt đầy đủ các thông tin.

9. Đ/c Ôn Thị Nội – Nhân viên y tế

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh về các nội dung trong công tác về phòng, chống dịch bệnh nCoV. Tập huấn cho CB,GV,NV, HS về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo tài liệu của cấp trên cung cấp.

- Mua đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc rửa tay, sát khuẩn của CB,GV,NV, HS, phụ huynh học sinh và khách đến nhà trường liên hệ công tác.

- Đặt các băng zôn tuyên truyền CB,GV,NV, HS, PHHS về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Hàng ngày trực tại trường và báo cáo các nội dung, các thông tin có liên quan đến dịch bệnh đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Đảm bảo các chế độ báo cáo kịp thời, chính xác các nội dung trong mỗi báo cáo yêu cầu.

- Chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV xã na Mao và Trạm y tế xã phun thuốc tiêu độc khử trùng trong khuôn viên nhà trường, cập nhật đầy đủ các thông tin về số người đi lao động ở Trung Quốc trở về trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Cập nhật đầy đủ các thông tin học sinh có bố, mẹ, anh, chị... người thân đi lao động ở Trung Quốc trở về và số liệu học sinh có tiếp xúc với người thân từ Trung Quốc trở về.

- Thường xuyên liên lạc với GVCN các lớp để nắm bắt được tình hình sức khỏe của học sinh trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh nCoV.

 10. Đ/c Hoàng Thị Tho – Tổ phó tổ 2

- Chịu trách nhiệm phối hợp với tổ trưởng tổ 2 thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện tốt các nội dung trong công tác về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Kiểm tra việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch, việc giao bài tập về nhà cho học sinh ôn tập của GVCN, GV bộ môn của các thành viên trong tổ mình phụ trách và báo cáo trực tiếp với tổ trưởng tổ 2 để tổ trưởng nắm bắt được tình hình trong tổ.

11. Đ/c Vũ Quốc Hùng – Kế toán – Tổ phó tổ văn phòng

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo việc sử dụng kinh phí trong công tác công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

12. Đ/c Lâm Xuân Thủy – Bảo vệ nhà trường

 Trực tại trường 24/24h; phối hợp với nhà trường thực hiện các nội dung trong công tác phòng, chống dịch nCoV.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong suốt thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch nCoV.

Thường xuyên vệ sinh khuôn viên nhà trường sạch sẽ.

Tác giả: Nguyễn Thị Toàn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 78
Tháng 11 : 3
Năm 2020 : 35.191